Berichten

SDGs beyond Corona: de olifant in de kamer is de oude economie

SDGs beyond Corona

De olifant in de kamer is de oude economie

door Veronique Swinkels 

Gebaseerd op de serie Dialogen op Dinsdag SDGs beyond Corona #1-#9, mei-okt 2020

SDGs beyond Corona. Dat was de titel van een serie van negen Dialogen op Dinsdag die tussen mei en oktober 2020 werden georganiseerd door Worldconnectors en Earth Charter Nederland. Een rijke serie gesprekken met een wijze groep mensen. In deze dialogen kwam een groot scala van aandachtsgebieden en prioriteiten naar boven om de komende 10 jaar met kracht aan een duurzame en sociale samenleving te bouwen. Hier in Nederland maar ook daar buiten. Maar dan moeten we wel aandacht hebben voor de olifant in de kamer: de oude economie.

De synthese van de dialogen kwam uit op vijf domeinen voor collectieve aandacht.

  • Systeemverandering; doelen en waarden.
  • Kennis en respect voor de Aarde
  • Draagvlak, gedeelde belangen en rechten, burgerparticipatie
  • Onverwachte samenwerking-verbanden en integrale benadering
  • Nieuwe economische modellen, inzet technologie en nieuw ondernemerschap

De belangrijkste daarvan is de noodzaak tot systeemverandering waarbij kritisch naar doelen en waarden van het huidige, kapitalistische, systeem moet worden gekeken. Zowel systeemwaarden als de systeemdoelen vragen om een herijking om de transitie naar groen, sociaal en leefbaar te kunnen versterken. Waarbij de nieuwe systeemwaarden al mooi worden verwoord door het Earth Charter en de systeemdoelen ingevuld worden door de SDGs.

De toekomst van de SDGs beyond Corona vraagt om het leggen van stevige accenten. De twee grootste trends die we zien gaan over het vergroten van de burgerparticipatie en het veranderen van de economische modellen die nu gangbaar zijn. We zien steeds beter dat het behalen van de sociale doelen van de SDGs om meer solidariteit vraagt en de ecologisch doelen om een verschuiving naar ander economische modellen waarbij de aarde en de mens explicietere belanghebbende actoren worden.

De veranderagenda van het Nederland beyond Corona is sterk verstrengeld met de veranderagenda van de SDGs en het zijn de volgende, SDG overstijgende, domeinen die uit de dialogen naar voor zijn gekomen;

  • de noodzakelijke kennis van en respect voor de aarde zal breder aanwezig moeten zijn,
  • het zoeken is naar gedragen oplossingen door onverwachte samenwerkingsverbanden en integrale benadering,
  • beslissingen veel meer nemen op basis van beter draagvlak en inzet burgerparticipatie,
  • nieuwe economische modellen moeten vorm gaan krijgen en de maatschappelijke inzet van technologie en ondernemerschap moet worden vergroot.

Deze domeinen zijn allemaal SDG overstijgend en kunnen, na verdere analyse, worden uitgewerkt in modellen, beleid en partnerschappen. In dit artikel volgen per domein een aantal concrete voorbeelden van projecten die ons verder kunnen brengen. Het versnellen van de individuele SDGs zal alleen gebeuren als we de agenda integraal benaderen en borgen in ons educatieve, economische en politieke systeem. Een groen, sociaal en leefbaar regeerakkoord, na de verkiezingen van maart 2021, is een belangrijke stap om concrete invulling te geven aan de SDGs. Hopelijk geeft dit document een bijdrage aan de invulling van zowel waarden als doelen van dit duurzame regeerakkoord met een krachtige Nederlandse inzet in het behalen van de SDGs in het buitenland. Vanuit het belangrijke besef dat dit het laatste regeerakkoord is, dat echt voor een krachtige impuls richting het behalen van de SDGs in 2030 kan zorgen.

Lees hier het gehele artikel van Earth Charter Vriend en Worldconnector Veronique Swinkels.

Earth Charter na 20 jaar: nog altijd actueel – Manifest Earth Charter Nederland

We ontdekken dat wij achter het stuur van ruimteschip Aarde zitten. Zullen we de handleiding lezen?

door Jan Pronk en Annick de Witt, voor bestuur en team St. SBI – Earth Charter Nederland, ter gelegenheid van de de viering van 20 jaar Earth Charter, 29 juni 2020.

Of het nu Covid-19 of de maatschappelijke onrust over institutioneel racisme is, de recente ontwikkelingen op het wereldtoneel leggen de systeemcrisis die al veel langer gaande is op steeds indringender wijze bloot. Geleidelijk aan beginnen we te beseffen dat we te maken hebben met een systeem dat in zijn geheel in crisis is.

Problemen die doorgaans sectoraal en geïsoleerd benaderd worden blijken intrinsiek en onlosmakelijk met elkaar verweven te zijn. De ecologische- en klimaatcrisis, bijvoorbeeld, hangt direct samen met de landbouw- en voedselcrisis, met de sociale ongelijkheids- en kapitalistische crisis, met de (mentale) gezondheidscrisis (van obesitas tot eenzaamheidsepidemie), met de culturele crisis, en met de politieke of democratische crisis.

Deze intrinsieke verwevenheid zorgt ervoor dat sectorale, geïsoleerde, en partiële benaderingen keer op keer kansloos blijken. Een crisis van deze orde vergt een perspectief op het grote geheel: een perspectief van de Aarde, de Aarde met al haar inwoners.

In het begin van de jaren zeventig formuleerde de Britse chemicus James Lovelock de Gaia-hypothese. Deze stelt dat alle levende en niet-levende elementen van de Aarde ‘delen en partners zijn van een enorm wezen (Gaia) dat in haar geheel de macht heeft om onze planeet te behouden als een fit en comfortabel leefgebied voor het leven.’ Hoewel lang door wetenschappers verguisd, wordt dit idee van een levende, zichzelf regulerende Aarde steeds breder onderkend.

Ook in het publieke domein zijn pogingen gedaan een groter perspectief te formuleren, wat leidde tot de lancering van het Earth Charter –het Handvest van de Aarde. Het Earth Charter is een ‘soft law’ document, dat vanuit een integrale visie op de Aarde een ethisch raamwerk biedt met als doel een mondialiserende wereld van een wegwijzer te voorzien.

Dit document kwam voort uit een internationaal onderhandelingsproces van 10 jaar, waarin o.a. Ruud Lubbers en Michael Gorbatsjov een rol speelden. Op 29 juni 2000 werd het gelanceerd in het Vredespaleis in Den Haag. Binnenkort is dat 20 jaar geleden en viert het handvest haar verjaardag.  Die viering vindt in meerdere landen plaats, ook in Nederland. Maar veel reden tot feest is er niet.

In de twee decennia sinds haar lancering is veel gebeurd: oorlogen in Afghanistan, Irak, Soedan, Libië, en Syrië; een financiële crisis die de wereldeconomie aan de rand van de afgrond bracht; omvangrijke vluchtelingenstromen in alle delen van de wereld; en, ondanks internationale verdragen en ambities, een verdergaande vernietiging van de ecosystemen waar al het leven op Aarde van afhankelijk is.

De sociale en economische ongelijkheid binnen landen neemt toe. Democratische processen en mensenrechten staan onder druk. Cultureel en maatschappelijk zijn we gepolariseerder dan ooit, wat in toenemende mate wordt geëxploiteerd voor ‘online warfare.’ Internationale organisaties, in het leven geroepen om problemen gezamenlijk aan te pakken, worden ter zijde geschoven. Nationalisme viert hoogtij. De grootmachten werken niet meer met elkaar samen, maar bestrijden elkaar.

Het visionaire perspectief van het Earth Charter is harder nodig dan ooit.

Ook is er opvallende resonantie met een aantal breed onderkende ‘corona-lessen’. Lessen over hoe verbonden we met elkaar zijn. Lessen over hoe genadeloze competitie als organiserend principe in de samenleving door de realiteit van een pandemie wordt ingehaald. En lessen over hoe meer divers en compassievol (o.a. vrouwelijk) leiderschap effectief is gebleken in het indammen van het virus (bv Nieuw Zeeland, Duitsland, Taiwan), terwijl een meer autocratische, ‘strong man’ leiderschapsstijl juist miserabel faalt (bv V.S., Brazilië, Rusland, U.K.).

De Earth Charter’s belangrijkste bijdrage is dat ze dit perspectief van het geheel, de visie van Gaia, toegankelijk maakt voor iedereen. Het is aan ons om hier van te leren, er mee te experimenteren, en het in praktijk te brengen. Het vraagt ons om onze al te menselijke neiging om klein en vanuit eigenbelang te denken aan te vullen en te confronteren met een bredere visie en een gevoel van verbondenheid met het grotere geheel. Zo kan het Earth Charter fungeren als educatief instrument en als leidraad en toetssteen bij het ontwikkelen van beleid, zowel nationaal als internationaal.

Bij die beleidsontwikkeling kunnen haar beginselen verbonden worden met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties, waar tal van regeringen, bedrijven, en organisaties vandaag de dag serieus werk van maken. Hoewel de uitgangspunten van het Earth Charter niet leiden tot universeel toepasbare beleidslijnen, articuleert en inspireert het wel de onderliggende mindset die noodzakelijk is voor het realiseren van deze doelen.

Wij, evenals alle andere levende wezens, zijn niet alleen bewoners van de Aarde, we zijn de Aarde – we zijn een uitvloeisel van haar fysieke structuur en een motor van haar wereldwijde cycli. Wij kunnen onszelf wellicht zien als de hersenen – of beter nog, het bewustzijn – van deze levende planeet. We zijn de Aarde die zich bewust wordt van zichzelf.

Inmiddels zijn we aangeland in het Antropoceen, het tijdperk waarin de mens een doorslaggevende invloed heeft op de geologie en ecosystemen van de Aarde. Het wordt steeds duidelijker dat wij degenen zijn die achter het stuur zitten. Misschien is het geen gek idee de handleiding, het Handvest, van Spaceship Earth er nog eens op na te slaan?

Li An Phoa: ’s Werelds eerste burgeronderzoek waterkwaliteit hele rivier

Op 22 maart, Internationale Wereldwaterdag, worden de uitkomsten van ‘s werelds eerste burgeronderzoek naar de waterkwaliteit van een hele rivier bekendgemaakt. Als initiatiefneemster en oprichter van Drinkable Rivers, voerde ik het onderzoek uit tijdens mijn ruim 1000 kilometer lange voettocht van de bron tot de monding van de Maas in de zomer van 2018. Dagelijks nam ik monsters van het Maaswater samen met lokale bewoners in Frankrijk, België en Nederland. De analyse van de data is verricht in samenwerking met Wageningen UR en de TU Delft.

Gezinnen en Industrie

Het onderzoek is een zogenaamde nulmeting en zal jaarlijks worden herhaald. Naast het effect van bekende industriële vervuilers, wil ik in het vervolgonderzoek dit jaar ook het effect van bewoners meten door het onderzoek te verbreden naar medicijnresten en microplastics. De metingen van het burgeronderzoek zullen worden opgenomen in de database van het TU Delft WaterLab dat het onderzoek steunt.

Daarnaast worden de data opgenomen in de internationale databases van EarthEcho
(Verenigde Staten) en MyH2O (China).

Betrokken burgers
Behalve de verzamelde data over de waterkwaliteit van de Maas heeft het onderzoek ruim 500 bewoners in het Maasstroomgebied betrokken bij ‘hun’ rivier. Deze mensen, waaronder veel kinderen, namen actief deel aan het onderzoek door metingen te verrichten onder mijn leiding.

“Dit heeft geleid tot meer betrokkenheid bij de waterkwaliteit van de Maas,” aldus Marit Bogert van het TU Delft WaterLab. RIWA-Maas, de belangenorganisatie van drinkwaterbedrijven die de
Maas als bron voor drinkwaterbereiding gebruiken, juicht het burgeronderzoek om
dezelfde reden toe.

Drinkbare rivieren
Het burgeronderzoek langs de Maas is een kleine stap op weg naar mijn grote droom: een wereld met drinkbare rivieren. Tijdens mijn rivierwandelingen ga ik in gesprek met bewoners, voer ik samen met hen onderzoek uit en zet ik burgers in beweging om zorg te dragen voor hun rivier. De politiek pakt
het ook op: momenteel werken we aan een netwerk van burgemeesters voor een Drinkbare Maas. Mijn  ambitie beperkt zich niet tot de Maas. Het Delftse WaterLab werkt mee aan de uitbreiding van het onderzoek naar andere Europese rivieren. En in 2020 staat een source-to-sea wandeling en burgeronderzoek langs de Yangtze op de planning.

Voor meer informatie, neem gerust contact op:

Li An Phoa: [email protected] | 06-18527940 | www.drinkablerivers.org
TU Delft Proeftuin het WaterLab
Marit Bogert of Sandra de Vries | [email protected] | https://www.tudelft.nl/scd/waterlab/

 

Wereldwaterdag 22 maart 2019

Jaarlijks is er op 22 maart aandacht voor water om een aspect van de wereldwaterproblematiek te belichten. Dit jaar heeft de dag als thema: Niemand achter laten. De wereld verandert en dat brengt nieuwe uitdagingen met zich mee, ook voor waterbeheer. Klimaatverandering, bevolkingsgroei en economische ontwikkelingen vragen om duurzame oplossingen om de wereld toekomstbestendig te maken.

In 1993 hebben de Verenigde Naties 22 maart uitgeroepen tot Wereld Waterdag voor het creëren van bewustwording over de nationale en mondiale waterproblematiek. De VN omschrijft Wereld Waterdag als volgt. “A day to celebrate, a day to change, a day to prepare”. Elk lid van de VN heeft zich gecommitteerd om deze dag te benutten voor het creëren van bewustwording bij het brede publiek en sectorpartijen over de nationale en mondiale waterproblematiek door activiteiten te organiseren die passen binnen de nationale context.

Arjen Wals: Op een dode planeet zijn geen banen

Arjen Wals in een actueel interview over de noodzaak van een ecologisch kompas, gepubliceerd in het vakblad voor voortgezet onderwijs ‘Van twaalf tot achttien’.

file:///C:/Users/Alide/Downloads/InterviewDuurzaamOnderwijsSpecial_2018.pdf

Hoe relevant is het Earth Charter in dit tijdperk, het Antropoceen?

Vrienden van het Earth Charter uit alle delen van de wereld, spreken zich in een serie essays uit over de relevantie van het Earth Charter in het nieuwe tijdperk waarin we nu verkeren, het antropoceen. Earth Charter International publiceerde de essays om de dialoog – op weg naar 20 jaar Earth Charter – te stimuleren.

Brendan Mackey uit Australië opent de dialoog met zijn essay waarin hij aangeeft dat het Earth Charter nog even actueel is als bij de lancering in juni 2000. Maar hij is teleurgesteld in de impact die het Earth Charter heeft kunnen genereren. Nu stelt hij voor om te komen tot een update van het Earth Charter in de vorm van addenda. Tineke Lambooy geeft in haar bijdrage aan op welke manier het Earth Charter kan dienen als gids voor sociaal ondernemerschap.

Alide Roerink noemt het Earth Charter een ‘game changer’ en beschrijft de relevantie van het Earth Charter in de sfeer van educatie, wereldburgerschap en ‘governance’. Zij ziet meer in versterking van de Earth Charter als beweging – bijvoorbeeld door het aangaan van partnerschappen met nieuwe initiatieven – dan in het schrijven van addenda. Het Earth Charter als verbindend platform voor dialoog, samenwerking en actie. Lees alle bijdragen, ook van mensen als Fritjof Capra en Klaus Bosselmann.

Je bent van harte uitgenodigd om te reageren en je eigen essay aan te dragen. Alle bijdragen zullen eind 2018 worden gebundeld en in een boek van Earth Charter International worden gepubliceerd.

Lavina Warnars: From Egoism to Ecoism

                                                                 ego-eco

As of September 2017, Lavinia writes a monthly blog about the Sustainable Development Goals. All 17 goals will be highlighted from her perspective. The base of this series of blogs lies in the speech she gave at the occasion of International Earth Charter Day in the Netherlands. Lavinia hopes that her speech and the series will be an inspiration for you, and aspires to plant some ‘brain seeds’, which will grow over time. Enjoy!

Speech delivered at the celebration of International Earth Charter Day 2017

(voor de Nederlandstalige versie, zie hieronder)

Ladies and Gentlemen,

We are here in Doorn at ‘Landgoed Zonheuvel’ standing near the Earth Charter tree which was planted 2 years ago to celebrate 15 years Earth Charter. I will tell a general as well as personal story about self-worth, ego, and the path to eco, equality, universal love, and taking care of oneself, each other and Earth. Because, one of the biggest lessons in life is to cultivate selflove, to develop it, and to have a healthy relationship with oneself, others, and the world. Eventually, one of the biggest and most valuable relations is the one with oneself and nobody else.

But, due to negative experiences, ego and patterns, it can be quite difficult to get to that selfworth, even though it is natural to us, it is shadowed by all kinds of layers made by ourselves and others. That is why we build walls around ourselves. A wall of defence with weapons, tanks, violence, destructive habits and more. Because only the ego experiences fear, anger, hate, violence, aggression, destruction and insecurity. Our own personal demons. The ego exists in our thoughts as well as in our feelings and behaviour. When we come closer to our real core, we leave our ego, negative experiences and our patterns more and more behind. It is best to resolve these layers into universal love. Real, unconditional love, or also, positive energy, for oneself and eventually for others. In the end, we are all spiritual beings in human form, on an Earthly journey, where we grow, flourish, and learn, lesson after lesson, life after life, until we learn, see and act upon our collective lessons. This can take a while. But while the ego acts upon destruction, we can also turn it around into more constructive and positive creativity.

After all, positive creativity is something magical, and gives us the positive energy which we like so much and which we need to grow in order to become who we really are out of a safe, loving and ethically environment. 

Although the current development around Mother Earth and ourselves: climate change, biodiversity loss, chemical weapons and substances, water shortages, war, mental and physical diseases, and more, spring from ego, so are peace, safety, care for oneself and each other, love, positive energy, growth and flourishing developed by universal unconditional love. We all have the choice to create positively, or to destroy through the ego.

These insights come forth from my own personal path, but you can probably also recognize it yourself through your own personal journey. This has developed me on the physical, mental and spiritual levels. And this growth will continue endlessly. I do not pretend to hold all the answers, I only share what I have learned till now. But the main lessons I have gained are: 1. Selfworth is key. 2. Care for oneself before being able to care for others or Earth. 3. One can only grow from a stable and safe balance. 4. When your ego pushes you to act, feel or think destructively or through fear, then do the opposite: feel, think and act construcitevely. 5. Meditate. Look inside, while also outside in order to grow towards real happiness. 6. Live healthy with good nutrition and a good amount of exercise. Everything, we, plants, animals, planets, Earth, stars, and the cosmos, is in constant movement. That is why standing still (depression) is so cold and deadly, because it leads to nowhere. So move, walk, act, feel, think and live! 7. Everything exists of energy; what you sow you reap, what you wish, is what you get, what you receive, you earn and/or you learn from. Therefore, nature exists of energy and energy flows, from trees, plants, rocks, till continents, planets, sun, moon, and stars. So also say the scientific domains of geology and physics.

Did you know that we all, not only humans, but also animals, plants and everything that exists are made out of stardust? Our DNA is similar to that of a monkey, a tree, even an ant. We are therefore all related to one another. Strange isn’t it?

And if we all grow personally, then we grow from the personal to the collective level of humans and nature. From Ego to Eco. From Egoism to Ecoism. From I to We, there and after. From duality, good and evil, to equality and unjudgemental. From confronting, to listening, learning and leading by example.

The Earth Charter family has the task to cultivate the real ethical and spiritual value of life on our planet and the value of Mother Earth itself, by teaching these lessons to current and future generations. How can we do that? I always imagine that by speaking, thinking, acting and writing we plant seeds in the brains of others, which are cared for, maybe not consciously, but certainly unconsciously in ones nightly dreams.

So, let us positively create the world through balance, love and ethics. A world which we dream of, through mind, heart and soul, through pragmatism/ratio, feelings and love for what is and what has yet to come. Sustainability in its pure form. We have the tools to realise this, and even though this development will take generations, we have to start somewhere. So let us join efforts and celebrate the positivism of Life! Let us live in peace with humans and nature. An Earth where everyone is equal, and where respect for each other is the norm. Let’s create paradise on Earth! And fast, because the counterforces are strong. Yet, we are also just humans, so take your time, rest and above all, enjoy life! Finally, become your own inspirator, without looking too much upon others since we are all equal and all have the power to create positively in our own personal way.

 

(Nederlandse versie van deze blog:)

Tijdens de viering van International Earth Charter Day 2017 op Landgoed Zonheuvel, sprak Lavinia Warnars over het jaarthema ‘To take care of Earth and life, is to take care of one self’.  Zij sprak de aanwezige Earth Charter Vrienden en gasten toe bij de suiker esdoorn die geplant is bij de viering van 15 jaar Earth Charter.

LaviniaWarnars_foto_Earthchartervrienden

“Dames en heren,

We staan hier bij de boom en ik ga een algemeen maar ook persoonlijk verhaal vertellen over eigenwaarde, ego en de weg richting eco, gelijkwaardigheid, universele liefde, en zorg dragen voor onszelf, elkaar en de Aarde. Want, een van de grootste lessen in het leven is eigenliefde te cultiveren, te laten groeien, en op een gezonde wijze met jezelf om te gaan, met anderen en de wereld. Uiteindelijk is de grootste en meest waardevolle relatie met jezelf en niemand anders.

Maar door negatieve ervaringen, ego en patronen kan het soms aardig lastig zijn om bij die eigenwaarde te komen, iets wat diep binnen in ons van nature zit, maar dat wordt verduisterd door allerlei lagen die we onszelf of anderen ons laten opleggen. Daarom bouwen we een muur om ons heen. Een muur van defensie met wapens, tanks, geweld, destructieve neigingen en zo meer. Want alleen het ego voelt angst, woede, haat, geweld, agressie, destructie, en onzekerheid. Onze eigen demonen. De ego bestaat in onze gedachten alsook in onze gevoelens en handelingen. Wanneer we ons afpellen tot onze echt kern, laten we steeds meer lagen van ego, negatieve ervaringen en patronen achter ons. Het beste is om die lagen op te laten lossen in universele liefde. Echte onvoorwaardelijke liefde, of ook wel, positieve energie, voor onszelf, en uiteindelijk ook voor anderen. Want uiteindelijk zijn we allemaal spirituele wezens in menselijke vorm, op een reis op Moeder Aarde, waar we groeien, bloeien en leren, les na les, leven na leven, totdat we onze collectieve les en waarde inzien en uitvoeren. Dit kan lang duren. Maar hoewel we vanuit ego handelen naar destructie, zo kunnen we het omdraaien vanuit constructief en positief creëren.

Want positief creëren is iets magisch, en geeft de positieve energie die we zo fijn vinden en die we nodig hebben om veilig, liefdevol, en vanuit ethiek te groeien naar wie we werkelijk zijn.

Hoewel de huidige ontwikkelingen rondom Moeder Aarde en onszelf: klimaatverandering, biodiversiteitsverlies, chemische wapens, waterschaarste, oorlog, mentale en fysieke ziektes, en zo meer, voortkomen uit ego, zo komen vrede, veiligheid, zorg voor onszelf en elkaar, liefde, positieve energie, bloei en groei vanuit die universele onvoorwaardelijke liefde. We hebben dus de keuze om positief te creëren of de ego destructie verder hoogtij te laten vieren.

Deze inzichten komen voort vanuit mijn eigen persoonlijke pad zoals ook jullie hier zullen herkennen. Dit heeft mij laten groeien op fysiek, mentaal en spiritueel niveau. En deze groei zal eindeloos doorgaan. Ik pretendeer zeker niet alle antwoorden te hebben, ik deel alleen wat ik tot nu toe heb geleerd en ingezien. De lessen die ik heb geleerd zijn 1. Eigenwaarde is de sleutel. 2. Zorg voor jezelf alvorens voor anderen of de Aarde te kunnen zorgen. 3. Vanuit een stabiele, veilige balans kan je pas echt goed groeien en aan jezelf werken. 4. Wanneer je ego je destructief of in angst laat voelen, denken of handelen, moet je precies het tegenovergestelde doen: constructief positief voelen, denken en handelen. 5. Mediteer. Kijk naar binnen en naar buiten en groei naar echt geluk. 6. Heb een gezonde leefstijl met goede voeding en een goede dosis beweging. Alles, wij, planten, dieren, planeten, Aarde, sterren en de kosmos zijn constant in beweging. Daarom is stilstand (depressie) zo kil en doods, omdat het nergens toe leidt. Kom dus in beweging, wandel, handel, voel, denk en leef! 7. Alles bestaat uit energie: wat je zaait, oogst je, wat je wenst, krijg je, wat je ontvangt, verdien en/of leer je van. Zo bestaat ook de natuur uit energie en energiestromen, van bomen, planten, stenen, tot continenten, planeten, zon, maan en sterren. Zo ook zegt de wetenschappelijke stroming de geologie en gewoonweg de natuurkunde.

Wisten jullie dat we allemaal, niet alleen wij als mens, maar ook dieren, planten, en alles wat bestaat eigenlijk uit sterrenstof zijn ontstaan? Ons DNA lijkt erg op dat van een aap, een boom, een mier. We zijn dus allemaal gerelateerd aan elkaar. Gek idee niet?

En als we allemaal persoonlijk groeien, gaan we van persoonlijke naar collectieve ontwikkeling van mens en natuur. Van Ego naar ECO. Van ik naar wij, daar en later. Van dualiteit, goed en kwaad, naar gelijkwaardigheid en oordeelloosheid. Van confronteren, naar luisteren, leren, en leiderschap tonen door een voorbeeld te zijn.

ego-eco

De Earth Charter familie heeft bijvoorbeeld tot taak om de echte ethisch en spirituele waarde van het leven op deze planeet en de waarde van moeder Aarde zelf door te geven aan huidige en toekomstige generaties. Hoe kunnen we dat doen? Ik verbeeld me altijd dat we door spreken, denken, handelen en schrijven zaadjes kunnen planten in het brein van anderen, die langzaam worden bewaterd en gevoed, misschien niet bewust, maar dan zeker wel onbewust tijdens diens nachtelijke dromen.

Laten we aldus vanuit balans, liefde en ethiek de wereld constructief creëren waarvan we dromen, vanuit onze brein, hart en ziel, vanuit pragmatisme/ratio, gevoel en liefde voor wat is en wat en wie nog kunnen komen. Duurzaamheid in zijn pure vorm. We hebben de tools in pacht om dit waar te maken. Het zal een ontwikkeling zijn die generaties zal duren, maar we moeten ergens beginnen. Dus laten wij het heft in handen nemen en de positiviteit van het leven vieren! Laten we in vrede leven met mens en natuur. Een Aarde waar iedereen gelijk is, en waar  respect voor elkaar de norm is. Laten we het paradijs op Aarde creëren. En snel, want de tegenkrachten zijn groot. Maar we zijn ook maar gewoon nog mens, dus neem de tijd, rust en geniet volop van het leven! En wees vooral ook je eigen inspirator, zonder iemand anders op een voetstuk te zetten. We zijn namelijk allemaal gelijkwaardig en hebben allemaal de kracht om op onze eigen wijze positiviteit te creëren.”

Meer informatie over International Earth Charter Day is hier te vinden.

Meer over Lavinia Warnars is te vinden op haar profielpagina.

 

 

 

 

 

 

Alide Roerink: UN High Level Political Forum 2017 stelt vertrouwen in veranderkracht SDGs

Hoe ver zijn we als wereldgemeenschap met de omslag naar een duurzame samenleving, met 2030 als horizon? Hoe staan de afzonderlijke lidstaten van de VN ervoor als het gaat om de implementatie van de 17 doelen die deze transformatie inzetten? Deze vragen stonden centraal in het UN High Level Political Forum on Sustainable Development (HLPF) dat in juli in New York plaatsvond. Alide Roerink en Veronique Swinkels waren erbij, vanuit Earth Charter. Lees hier de blog van Alide zoals gepubliceerd op de Worldconnectors website: Agenda 2030: Transforming our World.

IMG-20170717-WA0003

De foto is genomen op het moment dat Minister Ploumen de SDG rapportage presenteerde van het Koninkrijk der Nederlanden. Zie voor meer berichten over het HLPF in NY de Facebook Community van SDG Nederland.

Sherlien Sanches: Ecology, Spirituality and Indigenous Philosophy

youth

Sherlien Sanches participated in a conference on Spirituality and Sustainability. The Earth Charter was an important inspiration of the program which took place in June-July 2017 in Rome and Assisi. Read her account in which Sherlien reflects on the connections between ecology, spirituality and indigenous philosophy. 

Ecology, Spirituality & Indigenous Philosophy

A group of academic leaders and representatives of the Earth Charter network from different parts of the world assembled for the second part of the conference on Spirituality and Sustainability which took place in Assisi. The first part of the conference had already taken place in Rome the days before. I was fortunate to join the group – as representative from Earth Charter The Netherlands – in Assisi. Assisi, the beautiful city of St. Francis where art, religion and history meet and where the Middle Ages seem to come alive.

At the conference, we focused on global ethical values and perspectives, and the question how we can connect Earth ethics with spiritual ethics. As we proceeded and the integration of Earth Charter principles in policies and practices was discussed, I couldn’t stop thinking about the contradictions between religion and native spirituality.

My mother is from the Kalina people, a native tribe in Surinam. These indigenous people in Surinam are still resident in the Amazon of South America today. Visiting Surinam – coming from The Netherlands where I was raised – I have experienced how evangelists try to demonize the indigenous spirituality by saying that the native believes are pagan! It felt a bit ironic to be in Assisi talking about integrating indigenous philosophy while on the other side of the world religion and the indigenous spirituality don’t always blend. It seems that there are several groups dedicated to the Christian and Catholic church, but they act apart from each other at different locations.

inheemse-indiane-suriname

But then I learned in Assisi about the teachings of Thomas Berry which gave me more insight, understanding and hope towards a new vision for our Earth Community.

Thomas Berry teachings

Thomas Berry was a Passionist priest, a leading cultural historian and ‘geologian’. He was one of the 20th-century’s most probing thinkers on the human relationship with the natural world and its implications for religion. Rather than a theologian, Berry considered himself a cosmologist and ”geologian,” an Earth scholar. He believed the only way to effectively function as individuals and as a species is to understand the history and functioning of our planet and of the wide universe itself. A sense of wonder is the therapy for our disconnection from the natural world.

Berry was critical about modern academia and institutionalized religion. He concluded: “the difficulty is that humanistic and religious traditions themselves are largely responsible for the situation that has evolved.” Berry indicated that failures of imagination and vision are to be found not only in the “humanistic-religious traditions,” but also in the practices and policies of our major institutions and professions.

All four—the political, religious, intellectual, and economic establishments—are failing in their basic purposes for the same reason. They all presume a radical discontinuity between the nonhuman and the human modes of being, with all the rights and all inherent values given to the human.

Laid out here is the fundamental link Berry sees between our current political and economic situation and the major failures of our received wisdom traditions. Knowledge without wisdom is dangerous.

Education & Indigenous Philosophy  

As we proceed talking about higher ethical standards, one of the indigenous participants of the conference talked about our linguistic barriers. She said that from a native perspective it is weird that WE in the West separate the word ecology from spirituality. Because for the indigenous people these two words belong together as ONE. Indigenous ceremonies and rituals are not possible without the plants, trees and herbs.

Underneath a field of olive trees, we experienced beautiful indigenous ceremonies and meditation. At that moment, we felt as one with each other and with Earth and all her natural treasures. I realized that indigenous philosophy is necessary and crucial to reconnect our minds with Earth energy and to break away from the materialistic mind.

Therefore, we also need to move institutions towards the paradigm of sustainable education. With the Earth Charter as a foundation we can use it as a guide towards sustainable education & indigenous philosophy.

The Journey of the Universe

At the Italy conference the educational documentary “The Journey of Universe” was viewed and discussed. In The Netherlands we had experienced how powerful the documentary is with its holistic message of one human community. It is a perfect match between a scientific and holistic perspective, and so approachable for every person of any religion or age. A must-see documentary.

Guardians for future Generations

We also talked about the need of appointing guardians for future generation in every country. This ombudspersons will directly contribute towards the implementation of SDG 16 regarding inclusive institutions. The mindset to involve future generations in policy making will immediately have an effect on all 17 sustainable development goals. The sooner we involve the interests of future generations and young people in policy making, the better. All policies should be checked against effects and costs in the future, in order to prevent us constantly being overtaken by unfortunate events with negative effects.

The voice of the Youth

The youth present at the conference in Assisi had some powerful messages about consumerism and decolonization.

Consumerism & Materialism

They pointed out that we must be aware of the power of advertising and creating materialistic minds. We are spoiling our kids with too much stuff that they don’t need. Everyone knows that we live in a culture of consumerism. But few people understand the full extent of the problems it causes or the effects that it has on each of us and on our environment. Recycling has its limits. But so, does our Earth. We have a garbage crisis and need to learn to reduce and reuse. Use less stuff.

Decolonize our education

Which regenerate Indigenous knowledges, epistemologies, and ways of life. Decolonization of education is needed and it is up to each of us to take up the recognition of Indigenous sovereignty and what the risks and responsibilities of this recognition mean. I came to realize all the more that we need to move away from a white supremacist value system that tells us whose knowledge is valuable and how it should be shared. We want to move towards one in which the complexity and diversity of knowledge is embraced and accounted for. This must come along with shifts in practices and attitudes to education that actively dismantle the colonial roots and history of bias that play their way into the current system. Solutions going forward will come in the form of necessarily slow but continual change.

We were all touched by the compounding insights of the youth.

With my indigenous background and my involvement with the Earth Charter I can focus on making a deeper connection between the Earth Charter and the unique relationship Indigenous people have with natural systems between Earth & Spirit. Let us all work towards recognition and preservation of the native language, culture and spiritual wisdom.

Therefore, we need to ask ourselves if we dare to address compelling and urgent questions facing indigenous communities as they struggle with threats to their own sovereignty, increased market and media globalization, and the conservation of endangered bio regions, like Thomas Berry did. It is time to begin debate to avoid extinction of the best stewards of the environment bestowed upon mankind by the almighty.

We are here to take care ……. Not to take over!

We cannot go forward with just science and politics and business, we need spiritual guidance to build cultures of life.

Thank you, Assisi, <3

Sherlien Sanches

IMG_0983

Have a look at Sherlien’s profile as Earth Charter Friend on this website.

Femke Lootens: Discovering the child in ourselves to heal the world

18920460_10155365245213894_4919343289928228723_n

Femke Lootens: Discovering the child in ourselves to heal the world:

– an impression of the Earth Charter Youth Meet Up, 31 May 2017 in Wageningen, The Netherlands

Are you still climbing into trees sometimes? When is the last times you made something without a purpose? Can you still be astonished by a beautiful feather, a stone or a little bug? These activities might be essential for building a better world, as I experienced during the Earth Charter Youth Meet up.

On a sunny day in May, more than 40 students and professionals working in sustainability and education participated in a Meet Up organized by the Friends of the Earth Charter NL. There were presentations on education for sustainable development and the role of art in connecting us back with nature, multiple interactive games, a picnic, and a workshop outside where we build altogether a sequence of life in clay, letting us experience some big lessons rather than telling it.

From this day on, one main idea got stuck in my mind: discovering the child in ourselves will help us to build a just, sustainable, and peaceful global society. Why?

Because we need to look at the world through children’s glasses

For children, the world is a place full of wonder to discover every day. Being surprised by the beauty of nature, admiring, and appreciating it every day helps us being sane. Next to this, seeing pressing issues again in a slightly different way makes that we remember again their urgency and that they are still there. Just trying to look with new eyes to the world helps, but also art is a powerful tool to see the same things in a different light.

Participants making an organic sequence of life during the workshop. Building an interactive common sculpture taught me lessons which are difficult to express in words.

Because we need to feel what we are losing

We not only need to watch again with fresh eyes, we also need to feel again. Children can be indefinitely sad because of a dying bird, images of refugees on tv or an ill elderly person. When we grow up, we got more or less used to seeing things which can make us potentially sad. We don’t feel it so much anymore. However, in order to value the earth and the life is shelters, we need to “hear within us the sounds of the earth crying” (Tchich Nhat Hanh). We should not be afraid to embrace despair and weep as a child because of the beauty we are losing and unjust practices present in this world. It is through this despair that we can also find strength to act.

Because we need to imagine and dream as a child

How does this just, sustainable, and peaceful global society look like? Use your imagination. It is not because it is not there yet it doesn’t exist. We need to envision what the alternative is to current unsustainable practices. We don’t have to start from scratch, other visionaries have gone before us. We can walk in their steps and use existing frameworks as the Earth Charter or the Sustainable Development Goals to guide our way.

Because we need to build a better future

Seeing and feeling today’s greatest challenges is a start, but this needs to evolve in action. Action can be in our daily life’s, through political choices, putting pressure by activism or lobbying for change in your community or organization. With the MAPTING app from Earth Charter and SGI you can share your own sustainable actions and projects online.

Let’s try to reconnect with these characteristics which we can find inside ourselves. Look for your inner child, nurture it and combine it with your current skills and knowledge to make this world a better place for current and future children and grown-ups.

Veronique Swinkels en Alide Roerink: 10 prioriteiten voor de SDG’s

Sustainable Development Goals verbinden op alle niveaus20160705_2004__MG_0945

10 aanbevelingen voor Nederland die zorgen voor versnelling

17 maanden geleden zijn de 17 Global Goals (Sustainable Development Goals) aangenomen door de Verenigde Naties. Het behalen van de Global Goals met 2030 als stip aan de horizon is de verantwoordelijkheid van alle actoren in de samenleving in alle delen van de wereld. De SDG’s vormen een gezamenlijke verander-agenda die de wereld meer in balans kan brengen en ervoor kan zorgen dat niemand achterblijft. Een ambitieuze agenda, nog 14 jaar te gaan.

De geformuleerde doelstellingen, op o.a. de gebieden armoede, gezondheid, water en sanitair, inclusie, gender, vrede, ecosystemen op het land en in de zee en duurzame productie en consumptie, hangen nauw met elkaar samen. Ze kunnen niet los van elkaar worden gezien en ze kunnen niet los van elkaar worden opgelost. Dit  is de grote opgave van onze tijd; hoe leggen we verbindingen tussen mensen, ecosystemen en verschillende belangen terwijl polarisatie en nationalisme toenemen. De noodzaak om de 17 doelen in samenhang op te lossen zorgt ervoor dat we moeten samenwerken en dat we over grenzen en comfort zones heen moeten stappen. Zonder fundamentele veranderingen  in de manier waarop we onze samenleving inrichten gaan we er niet komen. Stilstand is hier echt achteruitgang.  Nieuwe overkoepelende inzichten, geïnspireerd op de gedeelde waarden en principes zoals verwoord in het Earth Charter (Handvest van de Aarde),  kunnen het behalen van deze doelen dichterbij brengen en de samenleving blijvend innoveren. Daarom benadrukken wij het belang van het sturen op het verbindende kader dat het behalen van de individuele doelen ondersteunt.

In 2016 zijn in Nederland en wereldwijd heel veel verschillende bijeenkomsten geweest, discussies gevoerd en campagnes gelanceerd over het behalen van de SDG’s. In het kader van de Global Goals Accelerator, SDG Charter, door partijen als Partos, VNG International en Buitenlandse  Zaken waren dat er in Nederland al ruim 30. Een aantal inzichten uit deze sessies delen we in dit artikel in de vorm van aanbevelingen voor Nederland.

1. Aandacht voor toekomstige generaties

Hoe eerder we de toekomstige generaties en jongeren betrekken in beleidsvorming hoe beter dat is. Al het beleid zou bekeken moeten             worden op effecten en kosten in de toekomst zodat we niet steeds weer achter de feiten aanlopen. Stel daarom zo snel mogelijk een           Ombudspersoon Toekomstige Generaties aan. Met de aanstelling van een Ombudspersoon Toekomstige Generaties draagt Nederland         al direct bij aan de implementatie van SDG 16 m.b.t. inclusieve instituties. De mindset waarbij toekomstige generaties in beleid                       worden betrokken heeft direct effect op alle 17 doelen. Er zijn al concreet uitgewerkte plannen voor dit breed gedragen voorstel (zie de     leeswijzer).

2. Meer aandacht voor gendergelijkheid en empowerment van vrouwen en meisjes op alle beleids- en levensdomeinen. Iedere samenleving gaat er stappen op vooruit als 100% van de bevolking volledig op waarde wordt geschat en alle talenten worden benut. In vrijwel alle landen is er nog een hoop werk te verzetten in bijvoorbeeld de gezondheidszorg (gender sensitieve zorg), ten aanzien van het overbruggen van loonverschillen, verbeteren van diversiteit en inclusie in alle hogere functies, rechten en eerlijke verdeling van zorg en arbeid. Nederland draagt direct bij aan de implementatie van SDG 2 (gezondheid), SDG 5 (mannen en vrouwen gelijk), SDG 10 (verkleinen verschillen) en SDG 16 (inclusieve instituties) door zich hiervoor in Nederland en daar buiten in te zetten.

3. Aandacht voor het belang van duurzame leefstijlen en de bijbehorende gedragsverandering bij alle actoren in de samenleving. Informatie en bewustwording wakkeren de verandering aan. Er is hier nog geen breed gedragen eigenaarschap. Wie zorgt er binnen bedrijven en overheden voor een breed draagvlak voor de noodzakelijke veranderingen? Wie neemt het initiatief voor verduurzaming van eigen processen en de keten? De verantwoordelijkheid zal moeten doordringen tot alle stakeholders inclusief aandeelhouders en andere financiers. Bij lokale en nationale overheden kan het beleid voor duurzaam inkopen worden verbeterd en strenger nagevolgd. Burgers en consumenten kunnen stemmen met hun portemonnee, hun voeten en natuurlijk via democratische processen. De mindset waarbij er aandacht wordt gegeven aan wat het betekent om als burger, ondernemer en bestuurder rekening te houden met de 17 doelen heeft een versnellend effect op het behalen ervan.

4. Raise not only ‘homo economicus’ but also ‘homo sociales’. Geef het onderwijs duidelijke taken op het gebied van duurzaamheid en zie educatie als drijvende kracht voor duurzame kennis en gedrag. Breng de wereld de scholen in. Maak de opdracht van onderwijs meer holistisch en laat alle 17 doelen er in samenkomen. Laten we het systeem en de incentives aanpassen zodat jonge mensen goed worden gevormd tot volwassenen die mee kunnen doen en de complexiteit van de huidige samenleving aan kunnen.

5. Duurzame en gezonde productie en producten bevorderen vanuit nieuwe economische en ethische waarden. De uitgangspunten zijn hierbij keten-innovaties, circulair, van bezit naar gebruik, lokaal waar mogelijk en goed voor mens en milieu. Kijk niet alleen naar het effect van de mens op zijn omgeving maar naar het effect van de omgeving en ons systeem op de mens. Gebruik hierbij zowel de stok als de wortel. Hervorm de belastingen. Bedrijven hebben behoefte aan duidelijke kaders waarbij investeren in duurzaamheid wordt beloond en de vervuiler betaalt.

6. Financiële systemen transformeren. Geld en duurzaamheid lijken soms lastig samen te gaan. Toch heeft de financiële sector in brede zin, de sleutel in handen voor het versnellen van duurzaamheid. De ‘echte prijs’ en “echte impact” zijn de motor voor duurzame verandering. Onderzoek of drinkwater als ecosysteem de nieuwe standaard voor de financiële sector kan worden.

7. Kies de eigen NL-Voetafdruk (en footprint van andere Westerse landen) als meetinstrument voor succesvolle implementatie van de SDGs in het eigen land. In de to-do lijstjes voor de implementatie van de SDG’s wordt nog te veel gekeken naar wat we binnen onze landsgrenzen produceren en consumeren, terwijl de Nederlandse voetafdruk grensoverschrijdend is.

8. De kracht van de lokale samenwerking en burgerparticipatie kan enorm toenemen. Hier zit ongelooflijk veel organisatiepotentieel. De coöperatieve samenwerking wordt de laatste tijd in Nederland herontdekt als democratische samenwerkingsvorm. Zo lukt het om met diverse lokale actoren op voet van gelijkwaardigheid te functioneren. De vele green deals kunnen zo aan kracht winnen. Het energieakkoord kan verder versterkt worden met burgerinitiatieven. Alle doelen zijn gebaat bij een sterke en veelzijdige maatschappelijke inbedding. Geen volwaardige democratie zonder transparantie. Koppel daarom het versterken van de democratie aan het versterken van de lokale journalistiek met het oog op transparantie en burgerrechten.

9. De SDG’s zijn nog bij weinig mensen in Nederland bekend. Communicatie over Agenda 2030 en de SDG’s is geen doel op zich, maar draagt wel degelijk bij aan het bereiken van alle 17 doelen. Zorg dat alle overheidsniveaus en alle ministeries en bewindspersonen zich mede eigenaar weten van de SDG’s. En dit geldt ook voor bedrijven en organisaties die het breder uitdragen dan de SDG’s als onderdeel gaan zien van hun verantwoordelijkheid. Een aansprekende communicatiestrategie en een verbindend community platform voor de SDG’s in Nederland kan het bereiken van de doelen versnellen. Met als doel een breed publiek te betrekken bij en te informeren over de SDG’s en handelingsperspectieven voor een duurzame levensstijl. In dit tijdperk van sociale media en interactieve communicatie is het essentieel dat de SDG’s onderdeel worden van de online discussies. Stel ambitieuze doelen voor het bereiken en het betrekken van een divers publiek bij de beweging voor het behalen van de duurzaamheidsdoelen.

10. Zet de SDG’s in het hart van overheden. De SDG’s zijn in Nederland nog te veel het aandachtspunt van Buitenlandse Zaken. Dit zorgt voor een zwak draagvlak bij andere ministeries en directies. Voor onderwijs is het nu nog niet duidelijk dat ook zij een taak te vervullen hebben. Vakministers en wethouders moeten goed worden aangehaakt en in staat zijn om intern het draagvlak te verbreden. Overheden zullen als launching customer, controlleur en inspirator kunnen functioneren en alle ruimte krijgen voor de regierol die ze graag willen vervullen. Maar wel een regierol vanuit een geïntegreerde benadering en sterk besef van onderlinge verbondenheid. Voorbeelden hiervan zijn te vinden in bijvoorbeeld Zweden, Canada en Bhutan.

Deze 10 aanbevelingen voor Nederland zorgen voor de versnelling van het behalen van de SDG’s. Maar dat is eigenlijk nog niet eens de grootste winst. Deze 10 aanbevelingen zorgen er vooral voor dat Nederland gewoon een fijner land wordt om in te wonen en op te groeien. Een land dat laat zien dat verduurzaming in brede zin niet haaks hoeft te staan op een gezonde economie. Wat zullen wij trots zijn als Nederland op dit terrein gaat dienen als voorbeeld voor de rest van de wereld.

Veronique Swinkels (BBK/Door Vriendschap Sterker en Global Goals Accelerator)

Alide Roerink (Earth Charter Nederland en Global Goals Accelerator)

 

Leeswijzer

http://www.earthcharter.nl/

http://www.njr.nl/

http://www.missingchapter.org/

http://www.groenegeneratie.nl/

http://www.sdgnederland.nl/campagnes/global-goals-accelerator/ware-aard- onderwijs/

https://www.womeninc.nl/gezondheid/

https://www.oneworld.nl/global-goals/de-uitdaging-voor-de-komende-vijftien-jaar-hoe-maken-we-megasteden-duurzaam/

http://nivoz.nl/over-nivoz/nivoz-manifest-ieder- mens-verantwoordelijk-en-verbonden-samenleving/

http://www.sdgnederland.nl/campagnes/global-goals-accelerator/we-moeten- duurzamer-produceren-zaadje-tot-karbonaadje/

http://www.thequestionmark.org/

http://trueprice.org/businesses-and-financial-institutions/what-do-we-do/true-price/

http://www.sdgnederland.nl/campagnes/global-goals-accelerator/zou-heerlijk-om- op-aarde-blijven-wonen/ en https://www.sdgi-nl.org/

http://www.sdgnederland.nl/campagnes/global-goals-accelerator/laat-noordzee- voorbeeld-rest-wereld/

http://waterfootprint.org/en/standard/

http://voetafdruknederland.nl/over-de-voetafdruk/

http://www.sdgnederland.nl/campagnes/global- goals-accelerator/klimaatverandering-onder-de-loep/

http://www.sdgnederland.nl/campagnes/global-goals-accelerator/finale-global- goals-accelerator-hoe-zie-wereld-2030/

http://agora-europa.nl/

http://krachtinnl.nl/

http://www.swemfa.se/campaigns/first-generation/