IV Democratie, Geweldloosheid en Vrede

13

Versterk democratische instellingen
op alle niveaus, zorg voor transparant
en verantwoordelijk bestuur, volledige deelname aan besluitvorming en toegang tot het recht.

 1. Houd het recht hoog van iedereen op duidelijke en tijdige informatie over milieuzaken en alle ontwikkelingsplannen en activiteiten die hen zullen beïnvloeden of waar zij belang bij hebben.
 2. Steun de lokale, regionale en mondiale burgersamenlevingen en propageer de zinvolle deelname van alle geïnteresseerde individuen en organisaties aan besluitvorming.
 3. Bescherm de rechten op vrijheid van meningsuiting, expressie, vreedzame vergadering, vereniging en een afwijkende mening.
 4. Stel doeltreffende en efficiënte toegang in tot bestuurlijke en onafhankelijke rechtelijke procedures, inclusief rechtsmiddelen en vergoedingen voor milieuschade en het gevaar van dergelijke schade.
 5. Maak een eind aan corruptie bij alle openbare en privé­
  instellingen.
 6. Maak plaatselijke gemeenschappen sterker, stel ze in staat zorg te dragen voor hun milieu, en wijs milieuverantwoordelijkheid toe op de bestuurlijke niveaus waar die het meest doeltreffend kan worden uitgevoerd.
14

Integreer de kennis, waarden en vaardigheden die nodig zijn voor een duurzaam bestaan in het formele onderwijs en levenslange leerproces.

 1. Verschaf iedereen, in het bijzonder kinderen en jongeren, de educatieve mogelijkheden die hen in staat stellen actief bij te dragen aan duurzame ontwikkeling.
 2. Bevorder de bijdrage van de kunsten, de humaniora en de wetenschap aan onderwijs op het vlak van duurzaamheid.
 3. Vergroot de rol van de massamedia bij het proces van bewustwording aangaande ecologische en sociale uitdagingen.
 4. Erken het belang van morele en spirituele opvoeding en vorming voor een duurzaam bestaan.
15

Behandel alle levende wezens met
respect en voorkomendheid.

 1. Voorkom wreedheid jegens dieren die worden gehouden in de samenleving der mensen en bescherm ze tegen lijden.
 2. Bescherm wilde dieren tegen manieren van jagen, strikken zetten en vissen die buitensporig, langdurig of te vermijden leed veroorzaken.
 3. Vermijd of maak een volledig einde aan het vangen of vernietigen van bijvangst.
16

Bevorder een cultuur van tolerantie, geweldloosheid en vrede.

 1. Stimuleer en steun wederzijds begrip, solidariteit en samenwerking tussen alle volkeren, en binnen en tussen landen.
 2. Implementeer veelomvattende strategieën ter voorkoming van gewelddadige conflicten en hanteer samenwerkende oplossingsmethoden om milieuconflicten en andere geschillen hanteerbaar te maken en op te lossen.
 3. Demilitariseer nationale veiligheidssystemen tot het niveau van een niet provocerende staat van verdediging, en geef militaire hulpmiddelen een vreedzame toepassing, ecologisch herstel inbegrepen.
 4. Vernietig nucleaire, biologische en giftige wapens en andere massavernietigingswapens.
 5. Zorg ervoor dat het gebruik van de dampkring en de kosmische ruimte steun geeft aan milieubescherming en vrede.
 6. Erken dat vrede het geheel is dat wordt gecreëerd door de juiste relaties met jezelf, andere mensen, andere culturen, andere levensvormen, de Aarde en het grotere geheel waar wij allen deel van uit maken.

Ga door naar de andere pijlers

Het Earth Charter

Lees Het Earth Charter in zijn geheel, of klik op één van de kaarten voor meer informatie

Het Earth Charter (Handvest van de Aarde) biedt een nieuw besef van onderlinge verbondenheid voor het welzijn van mensen, de grotere levensgemeenschap en toekomstige generaties.

P
Preambule
I
Respect en zorg voor alle levensvormen
II
Ecologische integriteit
III
Sociale en economische rechtvaardigheid
IV
Democratie, geweldloosheid en vrede
W
De weg vooruit