Brief aan Kamerleden & Verbind een Politicus

Brief

Namens de samenwerkende netwerken van Worldconnectors, Lab Toekomstige Generaties en Earth Charter Nederland stuurden we 7 juni 2021 een brief aan alle leden van de Tweede Kamer, met een oproep ieders invloed te gebruiken om de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs) centraal te stellen in het nieuwe regeerakkoord.

Nederland heeft samen met de andere landen voor Agenda 2030 getekend, waarvan de 17 SDGs onderdeel zijn, nu alweer bijna zes jaar geleden. We hebben nog tot 2030 om deze doelen te behalen. De SDGs gelden niet alleen voor de wereld als geheel, maar ook voor afzonderlijke landen, inclusief Nederland. Zij vormen een uitstekend kompas en een adequate meetlat, waar de gehele samenleving
wel bij vaart.

Lees hier de volledige brief.

Als bijlagen bij de brief gingen de volgende bijlagen mee over de SDGs en ondertekenaars:

Verbind een politicus

In de brief hebben we Kamerleden aangeboden contact met hen te houden met het oog op een duurzaam regeerakkoord. In ons midden bevinden zich immers ervaren deskundigen en jonge, geëngageerde professionals op tal van terreinen, die hun kennis, inzichten en relevante contacten graag met Kamerleden delen. Onder de voorlopige titel  ‘Verbind een Politicus’ werken we aan een plan om in de komende regeerperiode waardevolle relaties met politici op te bouwen om te komen tot een duurzame uitvoering van het nieuwe regeerakkoord.

We zullen ons bij het opbouwen van de contacten met politici mede baseren op het SDG Spotlight Rapport over SDG 10 en 15 en de thema’s die we hebben uitgediept in de serie dialogen ‘SDGs Beyond Corona’ en ‘Duurzaam Doorpakken’, w.o. Migratie en Vluchtelingen, Klimaatrechtvaardigheid, Landgebruik en Biodiversiteit.

SDG Spotlight Rapport NL

Met een Spotlight rapport wakkeren we meer, ambitieuzere en coherente acties op de SDG’s aan, waarmee we het bereiken van de agenda in Nederland en daarbuiten dichterbij brengen. We geven een beeld van de stand van zaken én markeren de pijnpunten als het gaat om de Nederlandse inzet op de SDG’s. Daar voegen we constructieve aanbevelingen aan toe, primair gericht op de rol van de Nederlandse overheid. Voor de eerste SDG Spotlight rapportage over 2020 doken we in SDG 10: Verminderde Ongelijkheden en SDG 15: Leven op het land. De rapportage ‘De Vrijblijvenheid Voorbij’ is op 1 maart 2021 gelanceerd en is hier te lezen.

Het initiatief voor een Spotlight Rapport Nederland is voortgekomen uit Global Goals Accelerator (GGA), een samenwerkingsverband van Earth Charter Nederland, Duurzaamheids Dialoog en andere netwerken, opgezet in 2016 door Veronique Swinkels en Alide Roerink. Ellen van Reesch werkt sinds 2015 als onafhankelijk adviseur op het gebied van duurzame ontwikkeling en de SDGs, met een focus op het decentrale niveau. Tussen 1994 en 2015 werkte ze voor de rijksoverheid op het terrein van internationale samenwerking, handel en buitenlandse zaken. Tijdens het High Level Political Forum in 2017 in New York, waar Nederland zijn eerste voluntary review presenteerde, maakten Alide, Veronique, en Ellen kennis met de alternatieve SDG-rapportages van vertegenwoordigers uit het maatschappelijk middenveld. Inmiddels zijn zulke Spotlight rapportages uitgebracht in meerdere landen, bijvoorbeeld in Finland. Zij zetten de schijnwerper op factoren die in de ‘officiële’ SDG-rapportages van overheden veelal onderbelicht blijven.

Het idee werd geboren om deze traditie ook in Nederland op te pakken. Building Change, het maatschappelijk samenwerkingsverband van Partos, Woord en Daad en Foundation Max van der Stoel, sloot zich aan met onmisbare betrokkenheid en steun. Namens Building Change werd Rosa van Driel actief lid van het team. Building Change leverde samen met NCDO, Civic Engagement Alliance en WECF ook een financiële bijdrage. Ellen was penvoerder van het rapport in nauw overleg met het redactieteam.

Andere bijdragers die wij graag dank zeggen voor de prettige samenwerking zijn Wim Oolbekkink (Earth Charter Nederland en en SDG House Utrechtse Heuvelrug), Sanne van de Voort (WECF) en Kirsten de Mik en Annelou Snippe. Ook zijn we Jannet Vaessen (WOMEN Inc, Coördinator SDG 10 Alliantie) en Coenraad Krijger (IUCN, Coördinator SDG 15 Alliantie) voor hun inhoudelijke ondersteuning en betrokkenheid.

Dialogen op Dinsdag voor een Duurzaam Regeerakkoord

In vervolg op de eerdere serie dialogen op Dinsdag over de SDGs Beyond Corona, is onze samenwerking met de Worldconnectors voortgezet in de vorm van de organisatie van een korte serie dialogen over actuele thema’s in het licht van de landelijke verkiezingen. Dit keer met als doel met concrete suggesties te komen voor een duurzaam Regeerakkoord.

De dialogen op dinsdag waren een inspiratiebron, evenals het Earth Charter zelf, voor het Manifest Duurzaam Regeerakkoord, waarbij onze stichting zich als ondertekenaar heeft aangesloten.

Drie actuele thema’s die aandacht verdienen in de aanloop naar de landelijke verkiezingen op 17 maart 2021 zijn online besproken. Daarvoor is een bijzondere aanpak ontwikkeld, namelijk met inzet van een ‘aanklager’, ‘verkenners’, een ‘verbinder’ én break out sessies waarin Earth Charter Vrienden en Worldconnectors met ideeën zijn gekomen over dilemma’s, tegenstrijdige belangen en moedige gesprekken die tot stand gebracht zouden moeten worden om tot verbindende en toekomstgerichte oplossingen te komen.

Lees hier het verslag van de dialoog gehouden op 9 februari 2021 over Klimaatrechtvaardigheid en Betaalbaarheid van de Energietransitie.

Lees hier het verslag van de dialoog gehouden op 23 februari 2021 over Landgebruik en Biodiversiteit.

Het verslag van de dialoog gehouden op 9 maart 2021 over Migratie en Vluchtelingen volgt.

In een Roundtable op 23 maart 2021 zullen we gezamenlijk als Earth Charter Vrienden en Worldconnectors op de verkiezingen terugkijken. Een goed moment om als resultaat van de dialogen te komen met een open brief of artikel voor een nieuw regeerakkoord en met plannen om de moedige gesprekken te organiseren.

Dialoog op Dinsdag: SDGs Beyond Corona

Nederland heeft verbinding nodig. Tussen generaties, thema’s en experts. Daarom organiseerden de Worldconnectors in samenwerking met Earth Charter Nederland een serie van online bijeenkomsten waarin steeds enkele SDGs centraal stonden. De serie was succesvol en zal begin 2021 een vervolg krijgen.

In de afgesloten serie dialogen hebben we gekeken naar veranderende partnerschappen en is de relatie gelegd naar de nieuwe werkelijkheid. Wat verandert er door de Corona-crisis, waar liggen bedreigingen en waar liggen kansen voor het behalen van de SDGs?

Belangrijk doel was verbinden van de twee netwerken (onderling en met elkaar) en opdoen en ophalen van perspectieven voor een (eigen) visie op de toekomst. De visie is verankerd in de waarden en principes zoals bijeengebracht in het Earth Charter.

Iedere bijeenkomst is van start gegaan met korte prikkelende bijdragen van 2 of 3 speciale bijdragers. Zij brachten hun visie op de specifieke SDGs die centraal stonden en gaven een doorkijk geven vanuit de huidige situatie de toekomst in.

Een impressie en conclusies uit de bijeenkomsten werden steeds doorgegeven aan de volgende (estafette-effect). Verslagen en presentaties van inleiders én luisteraars zijn te vinden op de Worldconnectors website en de ‘nieuwsblogs‘ op deze website.

Earth Charter Vrienden Bijeenkomst ‘De Kracht van Verbinding’

Earth Charter Vrienden ontmoeten elkaar ten minste twee keer per jaar. In het jaar 2020 waarin we 20 jaar Earth Charter vierden, waren de ontmoetingen veelvuldiger en vooral online als gevolg van de corona pandemie. Op 26 november 2020 kwamen 30 Vrienden bijeen via Zoom rond het thema ‘De Kracht van Verbinding’, onder voorzitterschap van Jan Pronk.

Welkom nieuwe Earth Charter Vrienden

De bijeenkomst ging van start met een warm welkom aan nieuwe Vrienden: Frans Versteeg, Dick de Groot, Rense Bos, Meindert Brouwer en Sarah Welter. Zij stelden zich kort voor.

Wat vraagt ‘corona’ van de generaties?

De openingsvraag die als inspiratie diende voor onderlinge verbindingen tussen de geneaties luidde: Wat vraagt deze tijd waarin we geconfronteerd worden met de corona pandemie van de solidariteit tussen de generaties? Awraham Soetendorp beantwoordde deze vraag op zijn eigen inspirerende wijze, en overhandigde een adelaarsveer aan Heleen in de ‘Feather Ceremony‘. Hij deelde daarbij zijn levensles over het meenemen van de belangen van toekomstige generaties en hoe dit onderdeel is van het Earth Charter. Heleen nam de veer in ontvangst en reageerde door haar droom voor de toekomst te delen. Alle Vrienden volgden hun voorbeeld met een korte 1 op 1 ontmoeting.

Lancering nieuwe website

In lijn met de nieuwe communicatiestrategie van Earth Charter Internationaal is er de voorgaande periode hard gewerkt aan de vormgeving van een vernieuwde website. De website is met trots door het team en bestuur gelanceerd tijdens de bijeenkomst. Mede dankzij de inzet van bestuurslid Annick de Witt heeft de website als functie gekregen als platform voor het bevorderen van onderlinge verbindingen, visies en het aankondigen van activiteiten van de Vrienden (een functie van de website die de Vrienden zelf kunnen invullen), waarbij ook een breder publiek bereikt en betrokken kan worden.

De Vrienden als Earth Charter ambassadeurs

Hoe krachtig de verbinding als Earth Charter Vrienden kan zijn werd bepleit door Heleen de Mooij-Lubbers, ook al in haar voorbereidende brief en met een mooie presentatie die begon met een filmopname van Ruud Lubbers die tijdens Lowlands University 5.000 jongeren toesprak over het Handvest van de Aarde. Een werkgroep van Vrienden gaat zich onder leiding van Heleen buigen over de wijze waarop Vrienden zich versterkt kunnen presenteren met het Earth Charter en gezamenlijk meer impact genereren.

Eén van de Vrienden centraal: Maayke Damen

Tenslotte presenteerde Maayke Damen Excess Materials Exchange, een vernieuwend online platform waarop bedrijven elkaar vinden die materialen aanbieden die voor hen geen waarde meer hebben, maar voor andere bedrijven juist van waarde zijn. Enkele Vrienden reageerden in de vorm van kritische reflecties, onder wie Frank van Beuningen en Bart Kuil. Het werd een levendige en intensieve sessie, n.a.v. de vraag van Maayke hoe zij EME als start up organisatie kan financieren. Voor de materialen blijkt belangstelling, maar niet voor de geleverde diensten van EME. Na afloop formuleerde Maayke haar ’take aways’ als volgt:

“Erg mooi om te zien hoe mensen op afstand toch verbonden blijven ook in tijden van een pandemie. Mooi dat de Vriendengroep verbindt op waardes en dat uitdraagt in hun werk. Met mijn initiatief zou ik kunnen aanhaken bij het Lab Toekomstige Generaties met Jan van de Venis als Waarnemend Ombudspersoon Toekomstige Generaties.

Ook positief dat de Worldconnectors mijn ‘kwestie’ als onderwerp van een Case Clinic willen gebruiken. Met EME kunnen we wellicht, zoals werd geadviseerd “consultancy on a subscription” basis gaan verkopen voor de periode tussen start up and scale up.”

Na bijna twee uur intensief luisteren en bijdragen namen we afscheid van elkaar met de vurige wens dat de volgende bijeenkomst live gevierd kan worden.

Lab Toekomstige Generaties

Lab Toekomstige Generaties

Intergenerationele solidariteit is de kern van het Earth Charter

Met ingang van oktober 2018 is het startschot gegeven voor de oprichting van het Lab Toekomstige Generaties. Op dit moment zijn de belangen van Toekomstige Generaties niet stevig verankerd in onze samenleving. En dat terwijl we allemaal in een wereld willen leven die er ook straks nog is voor de komende generaties. Het Lab Toekomstige Generaties heeft als doel hier een grote bijdrage aan te leveren.

Het Lab Toekomstige Generaties is er voor iedereen. Voor ieder persoon, iedere partij, publiek of privaat. Voor eenieder die het doodnormaal vindt dat toekomstige generaties een stevig verankerde stem zouden moeten hebben in onze wereld.

Er zijn talloze zaken die invloed hebben op onze toekomst. Wat zijn kwesties die, volgens jou, nou echt eens grondig bekeken zouden moeten worden vanuit het perspectief van toekomstige generaties? Waar lig jij ’s nachts wakker van? Bij het Loket voor de Toekomst kun jij je kwestie aandragen.

Per jaar zal het Lab een aantal kwesties behandelen en zal de waarnemend Ombudspersoon een uitspraak doen.

Viering 20 jaar Earth Charter: 29 juni 2020

Ontmoeting van Vrienden van het Earth Charter digitaal & The Deep Time Walk 

Op 29 juni 2020 was het 20 jaar geleden dat het Earth Charter werd gelanceerd in het Vredespaleis in Den Haag. Een historisch moment voor de mondiale Earth Charter beweging die tot leven is gekomen en zich dankzij actieve betrokkenheid van mensen met een verscheidenheid aan achtergronden en leeftijden voor een duurzame, rechtvaardige en vreedzame wereld inzet.

We nodigden alle geïnteresseerden van harte uit 20 jaar Earth Charter te vieren. Vrienden, samenwerkingspartners en andere betrokken medeburgers ontmoetten elkaar op 2 momenten online, ’s ochtends en ’s avonds. En een aantal mensen deden The Deep Time Walk in eigen omgeving.

The Deep Time Walk is een wandeling van 4.6 kilometer die je overal ter wereld kunt maken, alleen of met anderen. Het liefst in een mooi stukje natuur, zodat je je even helemaal mee kan laten nemen op deze prachtige reis door de historie en wording van de Aarde zoals we haar kennen.

Het enige wat je nodig hebt, naast een paar comfortabele wandelschoenen, is een telefoon met daarop The Deep Time Walk app (gratis te downloaden), een headset (oortje), en eventueel iets om de audio te versterken als je de wandeling met een groepje loopt.

Hoe kan dit perspectief van ‘diepe tijd’ ons helpen in de grote transitie waarin de mensheid zich momenteel bevindt? Hoe kunnen we deze transitie benutten als een uitnodiging tot een diepere transformatie? En hoe kan het ons helpen paden te vinden die recht doen aan onze diepe verbondenheid met al het leven, en aan de wonderlijkheid en schoonheid van het verhaal van de Aarde? 

Op deze vragen hebben we gereflecteerd in de online-avond meeting. Ook zonder dat de wandeling was gedaan was de digitale ontmoeting waardevol, want we zijn gezamenlijk in de geschiedenis van 20 jaar Earth Charter gedoken en een poging gedaan nieuwe toekomstmogelijkheden te verkennen. Jan Pronk, voorzitter van Earth Charter Nederland, trad niet alleen op als onze gespreksleider, hij presenteerde ook zijn visie op de toekomst. Earth Charter Commissioner Awraham Soetendorp sprak inspirerende woorden en Mirian Vilela, directeur van Earth Charter Internationaal, bracht een video boodschap.

Voor het (Engelstalige) verslag van de viering van 20 jaar Earth Charter op 29 juni in Nederland en wat er allemaal in de wereld is gevierd in andere landen en vanuit Earth Charter Internationaal, zie deze link.

Verslag 4 juli Earth Charter Day 2019

Verslag 4 juli Earth Charter Day 2019

De viering van Earth Charter Day 2019 heeft in Nederland plaatsgevonden op 4 juli op Landgoed Zonheuvel in Doorn. De organisatie was in handen van het Earth Charter team, waarbij nauw is samengewerkt met een aantal partners onder wie SBI en Campus Landgoed Zonheuvel.  

Earth Charter Day stond mede in het teken van het samenwerkingstraject The Big Clean Up Experiment, zie onderaan het verslag meer informatie en deze link voor het volgende evenement op 4 en 5 oktober 2019. 

EARTH CHARTER DAY 2019 

Bij de opening is door Earth Charter Nederland teamleden Alide Roerink, Sherlien Sanches en Wim Oolbekkink het hoopvolle nieuws gedeeld dat Earth Charter Nederland een nieuwe organisatievorm krijgt en de toekomst zal ingaan als Stichting SBI-Earth Charter Nederland. Aanwezige bestuursleden Bart Kuil, Heleen de Mooij-Lubbers, Sandra van Beest en Annick de Witt stelden zich kort voor. (Meer informatie is te vinden onder ‘wie zijn wij‘.) 

Een belangrijk programma-onderdeel, ingeleid door Eva Helmond, was het prikkelende experiment van het Lab voor Toekomstige Generaties. We zijn op reis gegaan over de wereld aan de hand van fragmenten van de indrukwekkende documentaire  “The Rights of Nature. A Global Movement”. Jan van de Venis (waarnemend Ombudspersoon Toekomstige Generaties) nam ons mee. De reis bracht ons terug, dichterbij huis. Met een blik op het kostbare en kwetsbare ecosysteem van de Waddenzee. En door middel van een inleef oefening, dichtbij onszelf als schakel in de tijd tussen onze (voor)ouders en toekomstige generaties.

Vervolgens formeerde het Lab 4 Toekomstraden. De Toekomstraden leefden zich in, in Toekomstige Generaties met het oog op de casus en hoofdvraag; “Hoe maken we de mooist mogelijke Waddenzee beschikbaar voor Toekomstige Generaties?” Laborant Jannet Vaessen begeleidde dit onderdeel (directeur WomenInc, auteur van “IedereenInc”). In een plenaire reflectie gaf zij deelnemers het woord, onder wie inheemse wijzen  Sherlien Sanches (A Touch of Spirit), SeMUel Sahureka (Alufuro) en Raki Ap (inheemse verhalenverteller).

Omdat het Lab zich laat inspireren door het Earth Charter, bleken de deelnemers de perfecte groep mensen te zijn om mee te experimenteren. Op basis van leeftijd, gender en inheemse achtergronden weren vier toekomstraden geformeerd, met als opdracht zich in te leven in een kind die over 7 generaties in de Waddenzee leeft. Verrassende beelden en verhalen kwamen naar boven. Het bleek mogelijk om toekomstgericht te denken. Echter, tijdens de reflectie op het experiment werd geadviseerd aan het Lab om bij volgende inleef experimenten meer aandacht te geven aan de bijzondere rol van kinderen in de Toekomstraad. En aan gevoelens en ervaringen van onrecht, verdriet en pijn uit het verleden en heden. Met de erkenning van verleden en heden, ontstaat er ruimte voor toekomstdenken. En is er een nieuw startpunt om vanuit het mooist mogelijke toekomstbeeld te ‘back casten’. Wat is er op de korte termijn nodig, welke stappen zullen moeten worden gezet om de mooist mogelijke uitkomst in de toekomst te bereiken?  

Reflectieve Wandeling: reflecterend op de experimentele ervaring gingen we op pad, mét in iedere hand een steen. Op weg naar de Meewerktuin, waar Nicole Recourt ons heeft rondgeleid. De stenen werden onderweg geladen met een persoonlijke intentie voor de mooist mogelijke toekomst van de Waddenzee, en zijn in de Meewerktuin neergelegd. Danny Vader en Helene van Engelen, fire keepers voor Earth Charter Day, hebben de stenen de volgende dag, op 5 juli 2019, bij laag water in de Waddenzee neergelegd in een prachtige vorm. Daar werden de stenen nog gloedvol geladen met intenties, door het water opgenomen bij vloed.

Egbert Roozen, directeur van de Vereniging van Hoveniers, deelde in de Meewerktuin het voornemen om in de winter die gaat komen namens het Earth Charter een Lindeboom in het hart van de Meewerktuin te planten. Als bijdrage aan het circulair landgoedbeheer van Landgoed Zonheuvel, aan de biodiversiteit en de urgente noodzaak tot herbebossing.

We stonden stil met Awraham Soetendorp (Earth Charter Commissioner) en Li An Phoa (Drinkable  Rivers) bij de historische ‘Earth Charter boom’, en ook bij de bron; de urgente oproep van het Earth Charter zelf “Wij bevinden ons op een kritiek moment in de geschiedenis van de Aarde, een tijd waarin de mensheid haar toekomst moet kiezen.”

Tijdens het diner was er tijd voor de deelnemers elkaar verder te leren kennen. De sfeer was alsof de groep eerder bijeen was geweest, maar in werkelijkheid was meer dan de helft van de deelnemers voor het eerst aanwezig bij een Earth Charter bijeenkomst.

We proefden het antwoord op de vraag wat ‘Future Proof Food’ is. Dankzij de actieve betrokkenheid en kennis van Natascha Kooiman (Smaackmakers) en de mensen van het restaurant Landgoed Zonheuvel, werd er een overheerlijke en verantwoorde seizoensmaaltijd gecreëerd op basis van principes als ‘no waste’ en ‘plant power’. Mét o.a. ingrediënten uit de Meewerktuin van het Landgoed. 

Heleen de Mooij-Lubbers (In Eigen Kracht, auteur “Ik Zie Jou”) sprak spontane woorden ter afsluiting van de viering, met woorden van dank en een hoopvolle blik op de toekomst, met meer bekendheid voor het Earth Charter en volgend jaar weer nieuwe mensen betrokken en bewogen.

Op de Earth Charter Nederland Facebook community is een beeldverslag te zien.

Lees hier meer over de historie van de viering van International Earth Charter Day.                                     

Hieronder meer informatie over de samenwerkingspartners die Earth Charter Day 2019 inhoud en vorm hebben gegeven.

 

SAMENWERKING  

Earth Charter Day 2019 kwam tot stand in nauwe samenwerking tussen Earth Charter Nederland met  Stichting SBI. Met medewerking van: Lab voor Toekomstige Generaties (project voortgekomen uit de Worldconnectors), Dick de Zeeuw Foundation, en de Club van Rome Nederland en Down to Earth Collective met wie we samenwerken voor The Big Clean Up Experiment (zie hieronder meer over de partners en onze gemeenschappelijke doelen).

Stichting SBI Landgoed Zonheuvel

Stichting SBI, eigenaar van Landgoed Zonheuvel in Doorn, stelt zich ten doel bij te dragen aan duurzame arbeidsverhoudingen en duurzaam (maatschappelijk verantwoord) ondernemen, daarbij ruimte biedend aan allen die daarbij een inbreng willen leveren. De stichting vindt haar oorsprong in het christelijk-sociaal gedachtegoed en staat open voor alle levensbeschouwingen. SBI  is al jaren ‘’Earth Charter Endorser’. Sinds 2015 vindt de viering van Earth Charter Day op landgoed Zonheuvel plaats. Zie hier de film van de viering van Earth Charter Day 2018.

In 2018 nam SBI  het initiatief tot Campus Landgoed Zonheuvel, een samenwerking van de bedrijven gevestigd op het landgoed en organisaties en initiatieven die zich verbonden voelen met de visie van SBI rond Samenwerking Bezinning en Inspiratie. Aangezien Earth Charter een van die initiatieven is, intensiveerde de samenwerking en organiseert SBI sindsdien samen met Earth Charter de viering. Bovendien is het SDG House ook een van de initiatieven die vanuit de Campus is ontstaan.

Lab voor Toekomstige Generaties

Met ingang van oktober 2018 is het startschot gegeven voor de oprichting van het Lab voor Toekomstige Generaties. Dankzij financiering door Goldschmeding Foundation, Iona Stichting en Triodos Foundation is een dynamisch team van Worldconnectors en Earth Charter Vrienden aan de slag als kwartiermaker om het Lab te ontwikkelen. En dat is hard nodig. Op dit moment zijn de belangen van Toekomstige Generaties onvoldoende verankerd in onze samenleving. En dat terwijl we allemaal in een wereld willen leven die er ook straks nog is voor de komende generaties.

Het Lab Toekomstige Generaties heeft als doel hier een grote bijdrage aan te leveren. Het is er voor iedereen. Voor ieder persoon, iedere partij, publiek of privaat. Voor eenieder die voelt dat hij of zij een voorvechter is voor toekomstige generaties of daar meer mee wil. Voor eenieder die het normaal vindt dat toekomstige generaties een stevig verankerde stem zouden moeten hebben in onze wereld. Voor die mensen is het Lab er, bijvoorbeeld als sparringpartner of als vrijplaats om te experimenteren, want dat is waar een lab voor is. Het Lab voor Toekomstige Generaties is in het leven geroepen om mensen en partijen te helpen met het zijn van die voorvechter voor Toekomstige Generaties. Zodat het welzijn van toekomstige generaties wordt meegewogen in besluitvorming. Dit doen we op verschillende manieren, bijvoorbeeld door met de wetenschap samen te werken. Of bijvoorbeeld door Toekomstraden in de wereld te zetten over specifieke casussen die partijen kunnen adviseren. En door de functie van Ombudspersoon waar te nemen en in staat te stellen een mening te vormen over casussen die toekomstige generaties aangaan. Ook helpt het Lab organisaties het gedachtegoed van toekomstige generaties fundamenteel in de bedrijfsvoering te vervlechten. De tijd waarin we nú leven vraagt meer dan ooit om samenwerking, verbinding, innovatie. Deze tijd vraagt van ons om van silo’s naar netwerk-werken en ketenwerken te gaan, dit lab nodigt daartoe uit. Bekijk de Worldconnectors website  voor meer informatie over het Lab voor Toekomstige Generaties.

Dick de Zeeuw Foundation

De Dick de Zeeuw Foundation is opgericht als platform om mensen uit onder meer de politiek, wetenschap, overheid en non-gouvernementele organisaties bijeen te brengen voor een gedachtewisseling over onderwerpen rond duurzame ontwikkeling en milieu, en het belang van landbouw daarin. De Foundation is opgericht ter herinnering aan de in 2009 overleden oud-politicus en wetenschapper Dick de Zeeuw.

De afgelopen jaren heeft de Dick de Zeeuw Foundation diverse lezingen georganiseerd waarin spraakmakende wetenschappers en beleidsmakers hun visie gaven en bespraken over de relatie tussen klimaatverandering, milieu, duurzame voedselproductie en armoede. Sprekers waren onder andere; Joachim von Braun, Hans van Ginkel, Louise Fresco, Gerda Verburg, Willem Ferwerda, Marjan Minnesma en Klaas van Egmond.

Nu klimaatverandering steeds meer onze voedselproductie beïnvloedt, bedreigt dit de veiligheid van onze planeet. De Dick de Zeeuw Foundation wil onze jonge generatie oproepen in beweging te komen en hun stem te laten horen. Zij heeft daarom in samenwerking met Earth Charter Nederland een essaywedstrijd uitgeschreven voor onze toekomstige wetenschappers en beleidsmakers.

Club van Rome Nederland & The Big Clean Up Experiment

De Club van Rome agendeerde vanaf haar oprichting het belang van het onder ogen komen van de consequenties van ons huidige gebruik van hulpbronnen en daarmee impliciet, van ons huidig wereldbeeld en samenlevingsmodel. De Club van Rome voedde daarmee het besef dat onze huidige eenzijdige focus op economische en materiële groei, leidt tot fysieke grenzen, die deze groei uiteindelijk zullen stoppen. Deze boodschap is goed aangekomen en tegelijkertijd is er te weinig mee gebeurd. Een van de redenen is dat het een ongemakkelijke waarheid betrof, die veel mensen het liefst buiten zichzelf plaatsten. Dit vraagt om een confrontatie. In dit geval met onszelf, en de koers die wij tot nu toe hebben gevaren. De Club van Rome Nederland concludeerde dat er maar één weg voorwaarts is, en dat is een buitengewoon persoonlijke weg. Beginnend bij onszelf, hebben wij maar één hoop voor de toekomst, en dat is dat we niet langer wegkruipen en wegkijken, maar in plaats daarvan zelf verantwoordelijkheid nemen. Het is tijd onder ogen te zien dat noch de techniek, noch het recht, noch instituties de sociaal ecologische uitdagingen waar we voor staan, voor ons gaan oplossen. Wij zullen het zelf moeten doen. Wij zitten zelf aan de knoppen. Wij zijn die instituties. Wij zijn ontwerpers die bepalen hoe techniek gebruikt wordt. Wij leiden organisaties en maken elke dag keuzes. De vraag die cruciaal is: kunnen we opschonen wat niet meer nodig is om zo ruimte te maken voor vernieuwing? We snakken allemaal naar nieuwe spelregels en betere doelstellingen, waarmee we in ons energiesysteem, onderwijs, landbouw en financiële sector, resultaten krijgen die we echt willen. Grote schoonmaak, liever gisteren dan vandaag.De Club van Rome Nederland is initiator van ‘the Big Clean Up Experiment’, waarbij samenwerking is gevonden met Down to Earth Community, Campus SBI Landgoed Zonheuvel, Synergized Earth Network, Earth Charter Nederland en een brede groep andere netwerken en lokale organisaties. The Big Clean Up Experiment is een traject met events en dialogen – waarvan de viering van Earth Charter Day ook deel uitmaakte. Het volgende event vindt plaats op 4 en 5 oktober 2019.

Down to Earth Collective 

DOWN to EARTH is een van de meest succesvolle Nederlandse documentaires ooit en een ‘call to action. De film is het resultaat van een vijf jaar durende wereldreis die Rolf Winters en Renata Heinen met hun kinderen maakten, op zoek naar beschermers van onze natuur, de verborgen wijzen der aarde; de Earth Keepers. Ze interviewden stamhoofden, van Noord-Amerika tot Australië, van Namibië tot de Amazone. De film is bij de Klimaattop in Parijs in premiere gegaan. Om gehoor te geven aan de oproep van het publiek is een Social Impact Enterprise opgericht; de Down to Earth Collective. De film wordt gebruikt als dialoog starter, samenwerking met bedrijven & onderwijsinstellingen richt zich op het ontwikkelen van leiderschap dat nodig is voor een sustainable toekomst. Down to Earth organiseert o.a. corporate screenings, masterclasses & leadership journeys & is tevens partner in The Big Clean Up Experiment.          

 

Essay wedstrijd klimaatoplossingen op natuur gebaseerd

Dick de Zeeuw Foundation organiseert essaywedstrijd voor studenten, in samenwerking met Earth Charter Nederland. 

WEGENS de CORANA-CRISIS IS DEADLINE WEDSTRIJD TOT NADER BERICHT UITGESTELD

(Oorspronkelijk bericht)

Lucratieve prijs voor denkbare oplossingen rond de klimaatcrisis

Met een prijs van 1500 euro in het vooruitzicht worden studenten vanuit de hele wereld uitgedaagd hun gedachten te delen in een essay of een video over mogelijke oplossingen, die recht doen aan mens en natuur voor de zich ontwikkelende klimaatcrisis,. De essaywedstrijd is een initiatief van de Dick de Zeeuw foundation in samenwerking met Earth Charter  Nederland.

Inmiddels doen zes opleidingsinstituten in Nederland mee aan de essaywedstrijd, waarbij inzendingen tot 1 mei 2020 mogelijk zijn. Deze worden door een deskundige jury beoordeeld op creativiteit en originaliteit, waarbij ook rekening wordt gehouden met de praktische uitvoerbaarheid. Daarnaast is belangrijk dat het essay of de video begrijpelijk is en deze een logische opbouw heeft. Ook voor andere universiteiten, zowel in Nederland als daarbuiten, is het mogelijk om deel te nemen aan de essaywedstrijd. Op donderdag 2 juli wordt tijdens de viering van 20 jaar Earth Charter Nederland op Landgoed Zonheuvel in Doorn de winnaar bekendgemaakt.

Nieuwe wind

Na diverse succesvolle lezingen en diverse activiteiten in de afgelopen jaren, rondt het bestuur van de Dick de Zeeuw foundation dit jaar haar activiteiten af. In haar bestaan heeft de stichting jongeren altijd aangespoord om in beweging te komen en hun stem te laten horen over onderwerpen rond duurzame ontwikkeling en milieu alsmede het belang van landbouw daarin. Dit is tevens de reden dat zij in samenwerking met Earth Charter Nederland een essaywedstrijd voor studenten heeft uitgeschreven.

Dick de Zeeuw

Dick de Zeeuw heeft zich altijd ingezet om mensen een stem te geven in de wereld. Hij deed dat als voorzitter van de International Dialogues Foundation en in zijn werk als adviseur voor de Wereldbank. Op latere leeftijd schreef hij een boek ‘Schrijven op marmer’ over zijn leven en over zijn ervaringen in Duitse concentratiekampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. “Ik heb altijd met de sterke overtuiging geleefd dat het kwaad ingedamd moet worden door de samenleving zo in te richten dat mensen geholpen worden door het goede te kiezen in plaats van het kwade. Dat is iets waar je voortdurend aan moet werken, wat nooit af is, ” aldus de in 2009 overleden oud-politicus Dick de Zeeuw, voor wie de stichting in het leven is geroepen.

Achtergrondinformatie

Jury

De jury van de essaywedstrijd bestaat uit:

 • Dr. Jan Pronk, voormalig minister in 4 verschillende regeringen;
 • Dr. Hans Opschoor, lid van de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschap;
 • Ati de Zeeuw – Kroesbergen, Bestuurslid van de Dick de Zeeuw Foundation;
 • Alide Roerink, Earth Charter Foundation Nederland;
 • Annelies Pijnenburg, Sustainability Works;
 • Reinoud Post, Consultant Milieueffectrapportage in Ontwikkelingslanden.

Deelnemers

 • The United Nations University – Maastricht Economic and Social Research Institute on Innovation and Technology (UNU-MERIT);
 • UN-Institute for Hydraulic Engineering (IHE, Delft);
 • Universiteit Twente, Faculty of Geo-Information Science and Earth Observation (ITC);
 • Haagse Hogeschool;
 • Universiteit Van Amsterdam, Centrum voor Studie en Documentatie van Latijns-Amerika (CEDLA);
 • Wageningen University & Research (WUR).

Stichting

De Stichting Dick de Zeeuw Foundation is opgericht ter herinnering aan Dick de Zeeuw. Op 18 februari 2009 overleed Dick de Zeeuw op vijfentachtig jarige leeftijd. Hij heeft zich gedurende zijn leven ingezet voor Landbouw, Milieu en Politiek en gaf daar concreet uitvoering aan door het leiden van het Nederlands Landbouwkundig Onderzoek, het voorzitten van Milieu Effect Rapportage commissies, het voorzitterschap van de Katholieke Volks Partij en het lidmaatschap van de Eerste Kamer.

Tot het laatst was hij actief lid van twee onafhankelijke internationale adviesgroepen van de Wereldbank: Chad- Cameroon en Laos. Daarnaast was hij tot zijn overlijden voorzitter van de International Dialogues Foundation, gevestigd in Den Haag.

Uitgangspunt

Uitgangspunt voor de werkzaamheden van de Stichting zijn de woorden van Dick de Zeeuw over politiek activisme, zoals verwoord in zijn boek Schrijven op Marmer (2007):

Doel van de stichting

Het stimuleren van het gedachtegoed betreffende het belang van de landbouw voor een duurzame samenleving en de aandacht bevorderen voor vraagstukken in relatie tot ontwikkeling en milieu zijn de hoofddoelen van de stichting.

Contact

E-mail                :             [email protected]

Website            :             https://www.dickdezeeuw.nl

https://earthcharter.nl/

Persinformatie

Voor de essaywedstrijd zijn wij op zoek naar een mediapartner die interesse heeft om het winnende essay te plaatsen, graag komen wij hiervoor in contact met u. Indien u meer informatie, beeldmateriaal of een interviewaanvraag wenst, kunt u contact opnemen met Jan-Hendrik van Dalen via [email protected] of telefonisch via 0611333403.

 

Viering International Earth Charter Day

154_beatrix

Op 29 juni 2000 werd het Earth Charter document internationaal gelanceerd in het Vredespaleis in Den Haag. Het Earth Charter Initiatief (ECI) was al eerder geboren, in 1994, om te komen tot het Handvest van de Aarde.

ECI organiseerde de grootste meest participatieve dialoog ooit eerder gehouden over een internationale overeenkomst. Begonnen als een initiatief binnen de VN, uiteindelijk werd besloten het proces uit de VN te halen. Het Earth Charter werd een ‘People’s document’.

Sinds de lancering wordt 29 juni wereldwijd gevierd als een historische datum.

Bij de viering in 2015 – van 15 jaar Earth Charter – op landgoed Zonheuvel in Doorn, werd 29 juni uitgeroepen als International Earth Charter Day. Een idee van Earth Charter Duitsland.

_MG_3361

Earth Charter Day is vooral een dag om in je eigen community te vieren, met het planten van een boom, het spelen van de Earth Charter Game, het houden van een dialoog met vrienden, familie of teamgenoten.

In 2016 en 2017 is International Earth Charter Day op verschillende plekken in Nederland gevierd. Events zijn georganiseerd door The World of Walas – Earth Charter Cities. In samenwerking met Inner Sense en SBI en Earth Charter Nederland zijn er dialoogdiners en wandelingen gehouden op Landgoed Zonheuvel in Doorn.

Tijdens de viering van 17 jaar Earth Charter reflecteerde Lavinia Warnars op het jaarthema van het mondiale Earth Charter: ‘Zorg voor de Aarde en elkaar is ook zorg voor jezelf’.  De tekst ‘Van Ego naar Eco’ is als blog te vinden op deze website.

Dit motto voor 2017 sluit aan bij het boek dat Earth Charter Vriend Brigitte van Baren schreef samen met Professor Witteveen met als titel Hart voor de aarde, hart voor jezelf. Leidraad voor natuurlijk leven.

De viering van International Earth Charter Day 2018 vond plaats op 5 juli, wederom op Landgoed Zonheuvel. Het thema ‘Harmonious Leadership’ stond centraal en Ruud Lubbers werd herdacht. De korte film gemaakt door Ayla van Kessel geeft een impressie van deze bijzondere dag.