Online Lancering 1e Spotlight Report Nederland

We nodigen je van harte uit aan te sluiten bij de lancering van de eerste SDG Spotlight rapportage: een kritisch-constructieve rapportage over de wijze waarop Nederland bijdraagt aan de internationaal afgesproken duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s). De afgelopen maanden heeft SDG Spotlight Nederland hard gewerkt aan het samenbrengen van verschillende perspectieven en geluiden uit de samenleving. De SDG’s vormen een ambitieuze agenda, wij zien voor Nederland uitdaging en kansen om hier steviger aansluiting bij te vinden.

 

Tijdens deze online lancering zullen we de publicatie én belangrijkste bevindingen van het rapport presenteren. Aanvullend gaan we in gesprek met belanghebbenden vanuit de samenleving. Aan de hand van stellingen gaan Tweede Kamerleden én kandidaten in debat over het rapport en de Nederlandse inzet. Met afsluitend woord van Jan Pronk.

Voor meer informatie bezoek de Spotlight Nederland website.

 

Consultatie Samenhang SDGs 10 en 15 Spotlight Report NL

Samenhang SDGs 10 en 15 (14 januari – 10:00-12:00)

Aanmelden via Eventbrite

Van harte welkom bij deze 3e online consultatie voor het SDG Spotlight Report Nederland over SDG 10 en SDG 15. In de rapportage willen we de samenhangen belichten tussen enerzijds de maatschappelijke ongelijkheid binnen en tussen landen, en anderzijds de kwaliteit van natuurlijke ecosystemen en behoud van biodiversiteit. Die samenhangen kunnen allerlei vormen hebben. Bijvoorbeeld: de armste groepen in het mondiale zuiden worden het meest getroffen door degradatie van ecosystemen. Of: de laagste inkomensgroepen in Nederland hebben het minst toegang tot natuur en wonen vaak in wijken met de slechtste lucht.

Voor een compleet beeld hebben we jouw kritische blik nodig: waar doet Nederland het goed, waar niet en waarom? Welke prioriteiten willen wij aan politiek en overheid meegeven? Deel uw inbreng tijdens één van onze online consultatiebijeenkomsten!

Help ons de specifieke maatschappelijke vraagstukken te benoemen die juist voor Nederland relevant zijn: bijvoorbeeld de kansenongelijkheid van lager opgeleiden en mensen met een migratie-achtergrond (SDG 10), de stikstofproblematiek (SDG 15) of de aantasting van de leefomgeving van mensen elders door ontbossing voor onze consumptie (SDG 10 en 15). We willen scherp benoemen welke specifieke wetten, regels, praktijken, geldstromen en andere factoren de oorzaak zijn van bestaande problemen, of juist kunnen zorgen voor snelle verbetering. En wat zijn concrete aanbevelingen om te zorgen voor die verbetering?

Consultatie SDG 15 Spotlight Report

SDG 15 nationaal en internationaal (21 december – 13:30-15:30 uur)

Aanmelden via Eventbrite

Wat doet Nederland in binnenland en buitenland voor behoud en versterking van natuurlijke ecosystemen en herstel van biodiversiteit, of welke negatieve invloed oefent Nederland uit? Elementen zijn onder meer wet- en regelgeving, beleid, programma’s en financiering op het gebied van natuurherstel, bossen, gezonde bodem, water en lucht; het incorporeren van natuur biodiversiteit in (lokale) planning en ontwikkelingsprocessen; het tegengaan van illegale handel in beschermde soorten; en eerlijke verdeling van de baten van genetische hulpbronnen. Ook gaat het om onze internationale voetafdruk op basis van handel, productie- en consumptiepatronen.

Consultatie SDG 10 voor Spotlight Report

De consultatie voor het eerste Nederlandse SDG Spotlight Rapport is gestart en voor een compleet beeld hebben we jullie kritische blik nodig: waar doet Nederland het goed, waar niet en waarom? Welke prioriteiten willen wij aan politiek en overheid meegeven? Deel uw inbreng tijdens één van onze online consultatiebijeenkomsten!

Help ons de specifieke maatschappelijke vraagstukken te benoemen die juist voor Nederland relevant zijn: bijvoorbeeld de kansenongelijkheid van lager opgeleiden en mensen met een migratie-achtergrond (SDG 10), de stikstofproblematiek (SDG 15) of de aantasting van de leefomgeving van mensen elders door ontbossing voor onze consumptie (SDG 10 en 15). We willen scherp benoemen welke specifieke wetten, regels, praktijken, geldstromen en andere factoren de oorzaak zijn van bestaande problemen, of juist kunnen zorgen voor snelle verbetering. En wat zijn concrete aanbevelingen om te zorgen voor die verbetering?

Wij nodigen alle typen organisaties die actief zijn op het terrein van maatschappelijke (on)gelijkheid of sociale diversiteit, en op het terrein van natuur en biodiversiteit, uit om te reageren en / of deel te nemen aan onze consultatiebijeenkomsten (zie onderstaand). Ook als je organisatie zich misschien niet direct bezig houdt met de SDG’s als kader.

Geen tijd om deel te nemen maar toch input geven aan ons rapport? Vul dan hier ons consultatieformulier in.

SDG 10 – Situatie in Nederland (17 dec – 10:00-12:00 uur)

Hier gaat het zowel om inkomensverschillen en daaraan gerelateerde (kansen)ongelijkheid als om processen van insluiting/uitsluiting op basis van andere factoren als geslacht, etnische achtergrond, een lichamelijke of geestelijke beperking, sexuele geaardheid, religie, regio, etc. Welke wet- en regelgeving (inclusief stelsel van belastingen en sociale zekerheid) / beleid / overtuigingen / aanpakken werken ongelijkheid in de hand of maken juist het positieve verschil?

Consultatie SDG 10 voor Spotlight Report NL

De consultatie voor het eerste Nederlandse SDG Spotlight Rapport is gestart en voor een compleet beeld hebben we jullie kritische blik nodig: waar doet Nederland het goed, waar niet en waarom? Welke prioriteiten willen wij aan politiek en overheid meegeven? Deel uw inbreng tijdens één van onze online consultatiebijeenkomsten!

Help ons de specifieke maatschappelijke vraagstukken te benoemen die juist voor Nederland relevant zijn: bijvoorbeeld de kansenongelijkheid van lager opgeleiden en mensen met een migratie-achtergrond (SDG 10), de stikstofproblematiek (SDG 15) of de aantasting van de leefomgeving van mensen elders door ontbossing voor onze consumptie (SDG 10 en 15). We willen scherp benoemen welke specifieke wetten, regels, praktijken, geldstromen en andere factoren de oorzaak zijn van bestaande problemen, of juist kunnen zorgen voor snelle verbetering. En wat zijn concrete aanbevelingen om te zorgen voor die verbetering?

Wij nodigen alle typen organisaties die actief zijn op het terrein van maatschappelijke (on)gelijkheid of sociale diversiteit, en op het terrein van natuur en biodiversiteit, uit om te reageren en / of deel te nemen aan onze consultatiebijeenkomsten (zie onderstaand). Ook als je organisatie zich misschien niet direct bezig houdt met de SDG’s als kader.

De eerste consultatie gaat over  SDG 10 – Nederlandse bijdrage internationaal. 

Daarin staan de volgende vragen centraal: Welke bijdrage (in positieve en negatieve zin) levert Nederland wereldwijd aan het terugdringen van ongelijkheid tussen en binnen landen? Elementen hierbij zijn handel, financiële markten, migratieprocessen, ontwikkelingssamenwerking en de positie van ontwikkelingslanden in internationale besluitvorming.

Samenwerking: De hele Aarde op de Werelderfgoedlijst

Earth Charter Nederland werkt samen met Earth Charter Vriend Henry Mentink aan de campagne De hele Aarde op de Werelderfgoedlijst. Tijdens de Week van de VN, georganiseerd door de Nationale Jeugdraad, organiseerden we een workshop over de campagne. De deelnemende jongeren kwamen met mooie ideeën ter versterking van de camapagne. Zie de webpagina ‘Earth’ voor meer informatie.

Earth Charter Vrienden bijeenkomst